top of page

Salgs og -utleiebetingelser

 

 

Salgsbetingelser

Tilbud
Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning, ellers 30 dager. Bindende kjøpsavtale er inngått når selger bekrefter kjøpers bestilling. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgers skriftlige samtykke.

Priser
Alle priser er å forstå eksklusive merverdiavgift såfremt ikke annet fremkommer av tilbud. Minste ordrebeløp er 400,- kr. eks. mva.

Levering
Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger gitt av selgers leverandør, og selger forplikter seg til å gjøre det han kan for at leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering gir ikke alene kjøper rett til annullering av kontrakt eller krav om erstatning. Hvis kjøper ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Selger kan da kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Der hvor bygningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for kjøpers regning og risiko.

Forsikring
Kjøper overtar forsikringsansvar når varen har gått ut av selgers lager. Transportforsikring er ikke inkludert i kjøpspris såfremt annet ikke er avtalt.

Salgspant
Selger har pant i den solgte gjenstand (i.h.t. lov om salgspant) som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Kjøper må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold. Det samme gjelder ved utlån og utleie av utstyr.

Montering
Montering, igangsetting og instruksjon inngår ikke i prisen, men kan på anmodning tilbys. Ved montering utenbys belastes også reiseomkostninger, overnatting, diett og reisetid. Nødvendig elektrisk opplegg skal være ordnet av kjøper på forhånd, uten omkostninger for selger.

Betalingsbetingelser
Leveranser skjer mot kontant betaling. For kunder med opplagt konto skal betalingen finne sted (netto) innen 14 dager etter fakturadato. Kontantrabatt innrømmes ikke. Ved for sen betaling belastes etterskuddsrente med for tiden 9,75% pr. år. Reklamasjon gir ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen.

Reklamasjon
Ved mottagelsen må kjøper kontrollere varen, og reklamere eventuelle feil og mangler innen 8 dager. Akseptering av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, skal skje skriftlig straks mangelen konstateres.

Garanti
Kjøpers reklamasjonsrett omfatter kun skader som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 måneder etter leveringsdato. Selger forplikter seg til å foreta reparasjon og utskiftning av defekte deler på utstyr som faller inn under reklamasjonsretten, uten materialkostnader for kjøper. I den forbindelse skal transport og reisekostnader dekkes av kjøper. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i utstyret uten selgers samtykke, hvis skade oppstår som en følge av ukyndig eller feil behandling, mangelfullt vedlikehold, eller hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Deler som pakninger, slanger, lamper, enkelte elektroniske komponenter som triacer, triggkort o.l. betraktes som slitedeler, og er helt eller delvis unntatt fra garanti.

Reparasjon
Reparasjoner etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i sin helhet av kjøper. Forsendelser til og fra selgers verksted skjer således for kjøpers regning og risiko. Utføres reparasjonsarbeidet hos kjøper, dekker denne reiseomkostninger, overnatting diett og reisetid i tillegg til anvendt arbeidstid. Reklamasjonsretten som gjelder 3 måneder etter utført reparasjon, er begrenset til å omfatte kun den feil som er søkt rettet. Mangler ved det utførte reparasjonsarbeidet må påvises av kjøper. Kan selger tilby reserveapparat i reparasjonstiden, betaler kjøper forsendelse og assuranse, samt leie.

Ansvar
Selger forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner (se også punkt REKLAMASJON). I motsatt tilfelle skal selger gis en rimelig frist for å sette utstyret i foreskreven stand. Selger fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, dersom selger ikke har vist grov uaktsomhet.

Retur
Retur av kjøpt utstyr kan bare foretas med selgers samtykke, og skjer for kjøpers regning og risiko. Returnert utstyr krediteres med inntil 90% av salgsverdi for standard lagervare i uanbrukket eller ubrukt stand, eller lavere sats etter selgers vurdering ved anbrukket eller brukt utstyr.

Utleiebetingelser


Disse betingelser gjelder bare dersom intet annet er avtalt skriftlig, og erstatter alle tidligere publiserte salgsbetingelser. Se forøvrig "Salgsbetingelser"  som gjøres gjeldende hvor forhold ikke er dekket av "Utleiebetingelser".1. All utleie er fritt hentet og returnert Kalbakkveien 46, 0953 Oslo. Besørger Oslo Audio transport, tilkommer fraktkostnad. Utleid utstyr kan ikke fremleies uten at dette er avtalt skriftlig. Likeledes skal det på forhånd avtales skriftlig dersom utstyret skal bringes ut av Norge. Oslo Audio har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom.

2. Leiebeløpet betales kontant ved leieperiodens begynnelse. For kunder med opplagt konto skal betaling finne sted (netto) 14 dager etter leieperiodens begynnelse. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.

3. Oslo Audio skal når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besiktige det utleide utstyr. Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelser, eller misligholder sin kreditt (dvs. oversitter avtalte betalingsbetingelser), kan Oslo Audio med en ukes varsel oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende leieavtaler. Leietaker plikter da å umiddelbart returnere utstyret, eventuelt gi Oslo Audios representant uhindret tilgang til å hente utstyret.

4. Eventuell forlengelse av leieperioden må meddeles Oslo Audio senest en uke før leieperiodens utløp. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres leietaker med full pris. Det påhviler leietaker å uoppfordret returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen eller annen klar avtale om retur, vil Oslo Audio AS melde utstyret stjålet uten ytterligere purring.

5. Utstyret hentes etter kl. 13:00 på leieperiodens første dag, og returneres før kl. 12:00 dagen etter leieperiodens utløp. Avbestilling av bestilt utstyr må gjøres senest en uke før leieperiodens begynnelse. For ikke avhentet utstyr debiteres 100% av leieprisen.

6. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Forsikringsplikt påhviler leietaker fra det øyeblikket utstyret forlater Oslo Audio, til det returneres. På anmodning fra leietaker kan Oslo Audio tilby forsikring som dekker brann, innbrudd, vannledningsskade samt transport innen Europa (begrenset til oppad 1.500.000,- pr. transportmiddel for alle vanlige transportmidler), som vil bli debitert med 5% av leiebeløpet. Forøvrig er leietaker alene ansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke. Se også pkt. 7 og 9 i disse betingelser.

7. Tilbakeleverte defekte lyskilder belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av Oslo Audio, hvorpå reparasjonskostnaden debiteres leietaker. All rengjøring og nullstilling av utstyr, samt kveiling av kabler debiteres leietaker etter medgått tid til gjeldende timesatser. For tiden er denne 490,- pr time + mva.

8. Oslo Audio har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt Oslo Audio innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. Oslo Audio påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.

9. Ved leie av utendørs scener gjøres følgende forhold gjeldende:
Leveransen anses som utført selv om byggingen av scene ikke har latt seg gjennomføre, eller er forsinket som følge av ekstremt dårlig vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, så fremt vi på det avtalte leveringstidspunktet befant oss på leveringsstedet med det avtalte utstyr. Økte kostnader til personell og transport som følge av ovenstående må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren. Ved vindstyrker eller vindkast over 15 m/sek vil vi løpende måtte vurdere om taket må senkes, evt. om det må endres takvinkel. Likeledes kan det bli aktuelt å fjerne duker for bedret vindgjennomgang. Dette kan medføre at arrangementet må stanses/utsettes/avlyses, og er vår scenemesters sikkerhetsmessige vurdering i samråd med ledelsen i Oslo Audio AS. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike tilfeller på arrangør/leietager. For øvrig er arrangør ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Scenen er sikret med jordspyd, men er ikke utstyrt med lynavleder. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning.


Det poengteres at en utendørs scene ikke kan garanteres å være sikret for alle tenkelige værsituasjoner. Regn i kombinasjon med ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av sceneområdet blir eksponert for vann. Oslo Audio AS kan ikke påta seg noe ansvar verken praktisk eller økonomisk for artister eller tredjeparts teknisk utstyr i slike tilfeller, og det vil alltid være leietagers ansvar å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader i slike tilfeller.


Ved svikt i annet teknisk utstyr som er levert i kombinasjon med utendørs scene fra Oslo Audio AS, for eksempel lyd- lys- eller videoutstyr, som følge av værpåvirkning, kan det ikke kreves reduksjon i leieprisen såfremt Oslo Audio AS søker å få utstyret operativt igjen, med mindre det dreier seg om uaktsomhet fra Oslo Audio's side. Partene er kjent med risikoen for å benytte følsomt elektronisk og elektrisk utstyr ment for innendørs bruk, utendørs.

10. Parkering for biler, lastebiler, semitrailere og hengere som vi benytter i forbindelse med aktuelle utleiearrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under opprigg / nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport av slikt materiell til anvist parkeringsplass under arrangementer om denne ikke er i umiddelbar nærhet, tilfaller arrangør.

11. I de tilfeller det er avtalt at leietager stiller bærehjelp eller ”Local Crew”, og disse uteblir eller er uskikket til å arbeide, blir leietager holdt økonomisk ansvarlig tilsvarende kr. 450,- pr time pr manglende bærehjelp.

12. Avvik fra disse betingelser er ikke gyldig med mindre de er avtalt skriftlig.

13. ved en eventuell tvist velges Oslo tingrett som verneting.

bottom of page